Karen|LINKEDU 領優教育

升學顧問 Maisie

預約免費諮詢

Karen

/

Karen 於 DSE中取得最佳五科 20分的成績,後赴Leicester修讀基礎課程。完成Foundation 課程的Karen,當時取得高分數,基礎班的平均分數達90%。所以成功從原先Media 的方向成功轉讀 Law