09/01/2019
IELTS 考試費用調整

IELTS的考試費用將會有所調整,詳情如下:

考試 舊有收費 (HK$) 最新費用 (HK$) 生效日期
IELTS for UKVI (紙筆考試) 2,200 2,020 1月9日或之後報名的2月2日或之後的考試
Non-UKVI IELTS (紙筆考試) 2,010 2,090 4月1日或之後的考試
電腦版IELTS 2,010 2,090 4月1日或之後的考試

最新
消息